Analyzátory nízkoteplotných vlastností palív

Wlater Herzog by PAC

HCP 842 - Analyzátor pre stanovenie CFPP

Prístroj na stanovenie bodu filtrovateľnosti palív a olejov. Táto samostatná jednotka s možnosťou napojenia na PC umožňuje automatické vykonanie testu. Prístroj umožňuje modifikáciu všetkých základných podmienok vykonania testu - vákuum, interval skúšky, veľkosť pipety atď. - a môžu byť uložené do pamäte prístroja ako voliteľná metóda. Prístroj je vybavený automatickým vnútorným testom pred začiatkom každej skúšky a automatickým čistením a sušením skúšobného zariadenia.

HCP 852 - Analyzátor pre stanovenie zákalu a bodu tuhnutia

Jedná sa o sofistikovaný automatický analyzátor, ktorý meria TVP a bod tekutosti z jednej vzorky. Kontrola vzorky je vykonávaná vysoko citlivou CCD kamerou, ktorá sleduje ako pohyb vzorky - teplota tekutosti, tak tvorbu kryštálikov - TVP. Prístroj pracuje presne podľa ASTM D 97, tzn., že najskôr vzorku predhreje a potom spustí samotný test. Celá operácia je riadená mikroprocesorom.

HCP 860 - Analyzátor pre stanovenie bodu kryštalizácie

Automatický analyzátor pre stanovenie jednej zo základných vlastností leteckého petroleja. Pre zabezpečenie vysokej presnosti stanovenia je prístroj vybavený dvoma detekčnými systémami. Jedným z nich je systém založený na optickom vlákne, ktorý meria absorbanciu svetla prechádzajúcej vzorky. Druhý systém, založený na termometrickej technike, detekuje zmenu v rýchlosti chladenia ako energiu, ktorá je spotrebovávaná, resp. uvoľňovaná pri tvorbe a rozpúšťaní kryštálikov.