PetroSpect

Analyzátory zloženia palív

K dispozícii sú automatické analyzátory pre stanovenie zloženia a parametrov palív v rade modifikácií a kombinácií.

Gasoline GS series - Analyzátor zloženia benzínov

GS PPA analyzátor umožňuje stanovenie zloženia a parametrov benzínov veľmi rýchlo a presne. Prístroj je dodávaný s jednoduchým kalibračným softvérom, ktorý umožňuje zmeniť zabudovanú kalibračnú krivku, príp. vytvoriť si vlastnú krivku na meranie parametrov.
GS PPA - dokáže stanoviť obsah kyslíkatých látok (MTBE, DIPE, etanol, terc-butanol, ETBE, TAME, metanol), obsah celkového kyslíka, obsah benzénu, toluénu, a xylénu (tzv. BTX), obsah celkových aromátov, olefínov a nasýtených uhľovodíkov.


Ďalej dokáže stanoviť oktánové číslo benzínu výskumnou (RON) aj motorovou metódou (MON), príp. (RON+MON)/2, destilačné body T50/T90, body odparivosti E200, E300, a automatickým výpočtom emisie VOC (prchavé organické látky).
Tento prístroj je už preto kompaktný analyzátor na kompletné testy benzínov v laboratóriu alebo v teréne. Je možné pohodlne ho ovládať a riadiť pomocou PC, kde je možné meniť kalibračné krivky, uchovávať údaje, zadávať parametre analýz, a voliť spomedzi niekoľkých Vami vytvorených špecifických kalibrácií.

Turbine/Diesel Series - Analyzátor zloženia stredných palivových destilátov - nafta, letecký benzín

Analyzátor TD PPA umožňuje stanovenie zloženia a parametrov nafty a leteckého benzínu veľmi rýchlo a presne. Prístroj je dodávaný s jednoduchým kalibračným softvérom, ktorý umožňuje zmeniť zabudovanú kalibračnú krivku, príp. vytvoriť si vlastnú krivku na meranie parametrov.

TD PPA - dokáže stanoviť obsah bionafty (oleja), cetánové číslo, cetánový index, obsah zvyšovača cetánového čísla (2EHN), obsah celkových aromátov, obsah polycyklických aromátov, spaľovacie teplo a hustotu vzorky, obsah celkových aromátov, obsah naftalénov, spaľovacie teplo, bod čadivosti.

Tento analyzátor je možné pohodlne ovládať a riadiť pomocou PC, kde je možné meniť kalibračné krivky, uchovávať údaje, zadávať parametre analýz, a voliť spomedzi niekoľkých Vami vytvorených špecifických kalibrácií.

QuickSpec - Analyzátor čistoty etanol

QuickSpec - je prenosným prístrojom novej konštrukcie s veľmi jednoduchou obsluhou. Umožňuje rýchlo a precízne stanoviť obsah etanolu, vody a denaturantu v roztoku s presnosťou na 0,01%v/v. Princíp merania je pomocou NIR (blízke infračervené spektrum). Napájanie na batérie, výsledok do 15 s, automatická kalibrácia a množstvo vzorky potrebnej k analýze asi 2 ml predurčujú tento analyzátor k použitiu priamo v teréne, príp. ako vybavenie do laboratória.

DT-100 - Prenosný analyzátor koncentrácie značkovača ("markera") a farby palív

DT-100 je prenosný prístroj na stanovenie koncentrácie značkovača ("markera") a Sayboltového čísla farebnosti rafinovaných ropných produktov (DT-100) . (ASTM D6756). Minimálne množstvo vzorky potrebnej k analýze, rýchle meranie a jednoduchosť obsluhy predurčujú tieto analyzátory k rýchlemu a presnému stanoveniu parametrov palív.