Laboratórne prístroje iné
Okrem uvedených výrobcov naša spoločnosť dodáva analyzátory ďalších výrobcov


  • sušiarne, inkubátory a vysokoteplotné piecky od firmy Carbolite, U.K.
  • termostatické a viskozimetrické kúpele od firmy Tamson, Holandsko, a Julabo, SRN
  • rotačné viskozimetre typu Brookfield od firmy Viscotech, Španielsko

Refraktometre, polarimetre,
sacharimetre, opt. otáčavosť,
procesné refraktometre

Špecifické analyzátory
pre všetky typy olejov
mazív

Kalorimetre, reaktory

Softvérové systémy a
aplikácie, vzorkovače
na odbery vzoriek

Mazivosť a iné špecifické

parametre palív a ropných
produktov

Obsah uhlíka, dusíka v
pitných a odpadových
vodách (TOC/TN

ED-XRF, WD-XRF , XRD
analyzátory na všetky
aplikácie v priemysle, laboratóriach,

Oktánové, cetánové číslo palív
FIT analyzáto