PCS Instruments

Automatický BOCLE Systém ABS

Jednoduchý na používanie, nízkonákladový, kompaktný automatický prístroj pre vykonávanie ASTM D5001 testovacej metódy "Measurement of Lubricity of Aviation Turbine Fuels by the Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator".

Základný popis

PCS Instruments si dovoľuje oznámiť nástup nového prístroja - Automatického BOCLE systému alebo ABS. Aby sme naplnili požiadavky našich zákazníkov, vyvinuli sme ABS, aby napĺňal požiadavky pre jednoduché použitie, nízke náklady, kompaktnosť pre vykonanie testovacej metódy ASTM D5001 "Measurement of Lubricity of Aviation Turbine Fuels by the Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator".

Vlastnosti

 • Riadenie všetkých funkcií prístroja mikroprocesorom.
 • Jednoduché pripojenie užívateľa. Funkcie prístroja je možné aktualizovať stiahnutím nového firmwaru.
 • Štandardná ASTM D5001 sada testov prednahratá do riadiacej jednotky mikroprocesora.
 • Operátor jednoducho vloží vyčistenú nádobku, pridá vzorku paliva a stlačí "Štart".
 • Automatické riadenie celej série testov.
 • Žiadne nezhody vo výsledkoch testov zapríčinené operátorom.
 • Automatické regulátory prietoku vlhkého a suchého vzduchu.
 • Nie je potrebný žiaden zásah operátora pre nastavenie vlhkosti a rýchlosti prietoku upraveného vzduchu.
 • Voliteľné riadenie počítačom a softwarom na zadávanie údajov.
 • Umožňuje stiahnutie alternatívnych testovacích programov do prístroja a nahranie parametrov testov ako stály záznam.
 • Zameniteľné sondy vlhkosti a teploty.
 • Merania vlhkosti a teploty nemusia byť prekalibrované. Jednoducho nahraďte kombinovanú RH a teplotnú sondu predkalibrovaným radičom prenosu dát.

Automatický BOCLE Systém ABSSL

Jednoduchý na používanie, nízkonákladový, kompaktný automatický prístroj pre vykonávanie ASTM D6078 "Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the Scuffing Load Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator (SLBOCLE)".

Základný popis

Plneautomatický BOCLE SL systém alebo ABSSL. Výrobca PCS instruments vyvinul ABSSL prístroj, aby spĺňal požiadavky pre jednoduché použitie, nízke náklady, kompaktnosť pre vykonanie testovacej metódy ASTM D-6078 "Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the Scuffing Load Ball-on-Cylinder Lubricity Evaluator (SLBOCLE).

Metóda


Vlastnosti

 • Riadenie všetkých funkcií prístroja mikroprocesorom.
 • Jednoduché pripojenie užívateľa. Funkcie prístroja je možné aktualizovať stiahnutím nového firmwaru.
 • Možnosť použitia podľa normy ASTM D6078 Časť 1 a Časť 2 , metodiky prednahraté do riadiacej jednotky mikroprocesora.
 • Operátor jednoducho vloží vyčistenú nádobku, pridá vzorku paliva a stlačí "Štart".
 • Automatické riadenie celej série testov.
 • Žiadne nezhody vo výsledkoch testov zapríčinené operátorom.
 • Automatické regulátory prietoku vlhkého a suchého vzduchu.
 • Nie je potrebný žiaden zásah operátora pre nastavenie vlhkosti a rýchlosti prietoku upraveného vzduchu.
 • Voliteľné riadenie počítačom a softwarom na zadávanie údajov.
 • Umožňuje stiahnutie alternatívnych testovacích programov do prístroja a nahranie parametrov testov ako stály záznam.
 • Zameniteľné sondy vlhkosti a teploty.
 • Merania vlhkosti a teploty nemusia byť prekalibrované. Jednoducho nahraďte kombinovanú RH a teplotnú sondu predkalibrovaným radičom prenosu dát.

Elasto-Hydrodynamické mazanie EHL

EHL merací systém ultra tenkého filmu je počítačovo riadený prístroj pre meranie hrúbky filmu a trakčného koeficientu (koeficient trenia) mazív v elastohydrodynamickom (EHL) mazacom režime. Prístroj môže merať hrúbku filmu maziva až po 1 nm (1 milióntina milimetra) s presnosťou +/- 1 nm. Trakčný koeficient môže byť meraný v akomkoľvek pomere slide/roll od čistého rolovania až po 100%. Prístroj meria tieto vlastnosti mazív v kontakte vytvorenom medzi oceľovou guličkou a rotujúcim skleným alebo oceľovým diskom. Kontaktné tlaky a šmykové rýchlosti v tomto kontakte sú podobné tým, ktoré môžeme nájsť napr. pri čiastkach valivých ložísk a hriadeľoch.

Základný popis

EHL merací systém ultra tenkého filmu je počítačovo riadený prístroj pre meranie hrúbky filmu a trakčného koeficientu (koeficient trenia) mazív v elastohydrodynamickom (EHL) mazacom režime. Prístroj môže merať hrúbku filmu maziva až po 1 nm (1 milióntina milimetra) s presnosťou +/- 1 nm. Trakčný koeficient môže byť meraný v akomkoľvek pomere slide/roll od čistého rolovania až po 100%. Prístroj meria tieto vlastnosti mazív v kontakte vytvorenom medzi oceľovou guličkou a rotujúcim skleným alebo oceľovým diskom. Kontaktné tlaky a šmykové rýchlosti v tomto kontakte sú podobné tým, ktoré môžeme nájsť napr. pri čiastkach valivých ložísk a hriadeľoch.

Vlastnosti

 • Presné meranie hrúbky filmu až do 1 nanometra.
 • Meranie koeficientu trakcie pri akomkoľvek pomere slide/roll od 0 po 100%.

Je to jediný typ svojho druhu na svete. Prístroj je navrhnutý pre výskumnú prácu vykonávanú Tribology Group na Imperial College v Londýne. Je to jediný bežne dostupný systém svojho druhu na svete.

Vysokofrekvenčná recipročná súprava HFFR

HFR2 je počítačom riadená recipročná frikcia a systém skúšok na opotrebenie, ktorý poskytuje rýchle, opakovateľné stanovenie výkonu palív a mazív. Je obzvlášť vhodná pre skúšky na opotrebenie slabých mazív ako dieselové palivá a pre meranie medznej frikcie motorových olejov, mazadiel a iných zložiek.  

Základný popis

HFR2 je počítačom riadená recipročná frikcia a systém testov opotrebenia, ktorý poskytuje rýchle, opakovateľné vyhodnotenie výkonu palív a mazív. Je obzvlášť vhodná pre testy opotrebenia relatívne slabých mazív ako napr. dieselové palivá a mazivá a pre meranie medznej frikcie motorových olejov, mazív a iných zmesí. HFRR test pre mazivosť dieselových palív obdržal v septembri 1996 uznanie "A" po rozsiahlom medzilaboratórnom porovnávacom programe. Iné štandardy založené na HFRR systéme zahàňajú ASTM D6079-04e1, ISO 12156-1, ISO 12156-2, EN 590:1998, JPI-5S-50-9 a IP 450/2000. Momentálne sa používa viac ako 350 systémov vo viac ako 40 krajinách na svete. Tento systém bol vyvinutý spoločne s najvýznamnejším výrobcom prísad do palív, Tribology Laboratory of Imperial College v Londýne.

Štandardy

ASTM D6079-04e1, ISO 12156-1, ISO 12156-2, EN 590:1998, JPI-5S-50-9 and IP 450/2000

Vlastnosti

 • Použitie malého množstva lacných vzoriek s mnohými možnými konfiguráciami znamená, že vzorku je možné vybrať tak, aby zreprodukovala prevádzkové podmienky.
 • Dobrá opakovateľnosť a reprodukčnosť.
 • Odhadnutie opotrebenia so štandardnou vzorkou vyžaduje len jedno meranie.
 • Potrebné je len malé množstvo maziva - testy môžu byť vykonané na malom nazberanom množstve alebo experimentálnej kvapaline. Tvorba filmu pomocou medzných prísad je pozorovateľná zmenami elektrického kontaktu napätia (ECR).
 • Rýchla, opakovateľná frikcia a meranie opotrebenia.
 • Nezávisle osvedčená opakovateľnosť a reprodukovateľnosť.
 • Plne automatické, počítačom riadené testovacie série.
 • Ľahko kalibrovateľná.
 • Kompaktná.

Mikro-Piting súprava MPR

PCS Instrument si vám dovoľujú oznámiť príchod nového prístroja - Mikro-piting súpravy alebo MPR. Automatická súprava mikropiting testu využíva osvedčenú konfiguráciu troch kontaktných bodov. Toto umožňuje vysoký počet cyklov počas krátkej doby, pričom sa značne redukuje čas potrebný na vykonanie testu. Používa sa jeden sud vzorky, ktorý umožňuje rýchlejšie a presnejšie vyhodnotenie testu vzorky. Vstavaný procesor automaticky riadi rýchlosti, teploty a množstvá. Dva servomotory poskytujú používateľovi prídavnú flexibilitu pre nastavenie akejkoľvek kombinácie pomeru slide/roll a rýchlosti.

Základný popis

Automatická testovacia mikropiting súprava využíva osvedčenú konfiguráciu troch kontaktných bodov. Toto umožňuje vysoký počet cyklov počas krátkej doby, pričom sa značne zredukuje doba testovania. Používa sa jedna nádoba na vzorku, čo umožňuje presnejšie vyhodnotenie testu vzorky. Vstavaný procesor automaticky riadi rýchlosti, teploty a objem. Dva servomotory poskytujú užívateľovi flexibilitu pre nastavanie akejkoľvek kombinácie pomeru slide/roll a rýchlosti. 

Vlastnosti

 • Môže byť použitá na preskúmanie mikropitingového a makropitiingového mechanizmu.
 • Reálne tlaky kontaktu a hrúbka filmu.
 • Veľký počet kontaktných cyklov v krátkom čase.
 • Úzko špecifikované a riadené testy vzoriek.
 • Malý objem testovanej kvapaliny.
 • Plne automatické riadenie.
 • Celkové bezpečnostné opatrenia.

Mini-trakčný prístroj MTM

MTM je počítačom riadený prístroj na meranie presnosti trakcie, ktorý poskytuje plne automatické zobrazenie trakcie mazív a iných kvapalín. Prístroj simuluje mazací režim, ktorý nájdeme v nekonformných čiastkach ako ventilový rozvod, zámky a v čiastkach valivého ložiska.  

Základný popis

MTM je počítačom riadený prístroj na meranie presnosti trakcie, ktorý poskytuje plne automatické zobrazenie trakcie mazív a iných kvapalín. Prístroj simuluje mazací režim, ktorý nájdeme v nekonformných čiastkach ako ventilový rozvod a čiastky valivého ložiska. 

Vlastnosti

 • Plne automatické meranie trakcie mazania.
 • Počas testu nie je potrebný zásah operátora.
 • Lacné jednorazové použitie testovaných vzoriek.

Prístroj otočného ložiska

JBM je počítačom riadený testovací prístroj otočného ložiska pre meranie frikcie ložiska v širokom rozsahu prevádzkových podmienok. Prístroj je navrhnutý tak, aby vyhovoval skutočným otočným ložiskám a aby presne simuloval prevádzkové podmienky ložísk v bežných benzínoch a dieselových palivách.  

Základný popis

JBM je počítačom riadený testovací prístroj otočného ložiska pre meranie frikcie ložiska v širokom rozsahu prevádzkových podmienok. Prístroj je navrhnutý tak, aby vyhovoval skutočným otočným ložiskám a aby presne simuloval prevádzkové podmienky ložísk v bežných benzínoch a dieselových palivách.