Analyzátory vlastností palív

ISL by PAC


K dispozícii sú automatické analyzátory pre stanovenie všetkých nízkoteplotných palív v rade modifikácií a kombinácií. Výnimočný je predovšetkým rad analyzátorov s interným chladiacim systémom.

FZP 5Gs / FZP 5G2s - Analyzátor stanovenia bodu kryštalizácie

FZP 5Gs/ FZP 5G2s je prístrojom novej konštrukcie s veľmi jednoduchou a komfortnou obsluhou. K vykonaniu testu je potrebných len 10 ml vzorky, ktorá sa vstriekne bežnou plastovou striekačkou. Jedná sa o samostatnú jednotku, vybavenú štandardným rozhraním RS 232 s možnosťou napojenia na riadiaci PC. Jednotka nevyžaduje žiadne čistenie.

Analyzátor FZP 5G2s je naviac vybavený vysokovýkonným interným chladiacim systémom, ktorý umožňuje dosiahnutie teploty až -110°C počas 15 min a je teda možné kontrolovať médiá s extrémne nízkymi teplotami kryštalizácie. Vďaka tomuto systému sa podstatne redukujú aj časy nutné pre vykonanie jedného testu. Odpadajú tiež prípadné problémy s reinštaláciou prístroja, treba len prívod elektrickej energie. Fakt, že externý zdroj chladiaceho média nie je potrebný, znamená nielen podstatne nižšiu priestorovú náročnosť prístroja, ale v neposlednom rade aj značne zredukovanú hlučnosť a minimálne štyrikrát nižší príkon analyzátora.

FPP 5G / FPP 5Gs - Analyzátor pre stanovenie bodu filtrovateľnosti

FPP 5G/FPP 5Gs - je prístrojom novej konštrukcie s veľmi jednoduchou a komfortnou obsluhou. Vďaka jednoduchej rozoberateľnosti celého testovacieho zariadenia je možné bez problémov dodržať normou predpísaný postup celej skúšky, t. j. rozmonotovanie a vyčistenie celého systému po každom teste.

Analyzátor FPP 5Gs je vybavený vysokovýkonným interným chladiacim systémom, ktorý umožňuje dosiahnutie skúšobnej teploty v krátkej dobe a tým podstatne zredukovať čas pre vykonanie testu. Celková manipulácia s prístrojom je veľmi jednoduchá a umožňuje i jeho prípadné použitie v mobilných laboratóriách. Všetky výhody, popísané pri FZP - 5Gs platia aj v tomto prípade.

CPP 5Gs - Analyzátor stanovenia bodu zákalu a tuhnutia

CPP 5Gs - je prístrojom novej konštrukcie s veľmi jednoduchou obsluhou. Je vybavený vysokovýkonným interným chladiacim systémom, ktorý umožňuje dosiahnutie teploty až -110°C behom 15 min a je teda možné jednoducho kontrolovať i médiá s extrémne nízkymi teplotami tekutosti.

Vďaka tomuto systému sa podstatne redukujú aj časy potrebné k vykonaniu jedného testu. Pri požiadavku na viac meracích jednotiek je možné zodpovedne uvažovať o možnosti náhrady dvoch jednotiek klasickej konštrukcie s jednotkou s interným chladením. Odpadajú tiež prípadné problémy s reinštaláciou prístroja, ako už bolo popísané pri FZP - 5Gs.

Nová norma ASTM D7346!

MPP 5Gs - Automatický mini analyzátor bodu zákalu a tuhnutia

MPP 5Gs automaticky testuje veľmi široký rozsah teploty, pričom bod tuhnutia vykoná pri teplote -60°F za menej ako 30 minút. Jednoducho vložte jednorazový kontajner s malým množstvom vzorky do analyzátora. Automatický sampler urobí zvyšok.


Spustite jeden test vzorky za druhým - žiadne špeciálne čistenie nie je potrebné! Integrovaný predhrievací systém pripraví vzorku zatiaľ čo sa iná vzorka testuje, týmto ušetríte čas a vyhnete sa prestojom.