Analyzátory pre stanovenie destilačnej krivky

ISL by PAC


Výrobca ponúka automatické analyzátory pre stanovenie destilačnej krivky pri atmosferickom i zníženom tlaku. Najnovším prístrojom a jediným svojho druhu je i analyzátor pre mikrodestiláciu, ktorý podstatne zjednodušuje a urýchľuje túto skúšku.

Nová norma ASTM D7345!

PMD 100/110 - Mikroanalyzátor pre stanovenie destilačnej krivky

PMD 100/110 - Tento prístroj s úplne novou jedinečnou filozofiou inak pomerne zdĺhavého stanovenia destilačnej krivky podstatným spôsobom zvyšuje produktivitu vykonania tohto testu. Namerané výsledky presne korelujú s ASTM D 86. Samostatná skúška sa vykonáva len s 10 ml vzorky.

Prístroj sám rozozná aký typ vzorky je analyzovaný a nastaví podmienky testu. Počas jednej hodiny je prístroj schopný namerať až 5 testov. Vďaka kompaktnej konštrukcii je analyzátor celkom nenáročný na pracovný priestor a je možné ho umiestniť v prevádzkových podmienkach. Tiež je schopný poskytnúť kompletnú správu o nameranom teste vrátane jednoduchého grafického hodnotenia. Prístroj je vybavený samozhasínacím systémom a nízkonapäťovým ohrievaním. Celá prevádzka je mimoriadne jednoduchá a nevyžaduje vyškolený laboratórny personál.